Obchodní Podmínky

CELÝ SOUHLAS

Pokud požadujete kompletní doručení objednávky, v hlavním záznamu dodávek zákazníka zadejte X do pole Kompletní dodávka. Indikátor se poté zkopíruje do záhlaví objednávky, které můžete také použít k tomuto účelu.

КONTROLNÍ PODMÍNKY

Kupující výslovně souhlasí s tím, že faktura prodávajícího a tyto prodejní podmínky jsou úplnou dohodou smluvních stran v tom, co se tyká prodeje produktů uvedených ve faktuře a žádné jiné nebo dodatečné podmínky v objednávce na zboží kupujícího, nebo jakékoliv jiné předchozí nebo následné zprávy, které nějak doplňují nebo jinak upravují tyto prodejní podmínky, nejsou pro prodávajícího závazné.

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK

Prodávající může přijmout nabídku kupujícího ke koupi a musí dodat zboží v souladu s těmito podmínkami, nebo provedení potvrzující kopii příkazu nebo splněním potvrzující kopii objednávky nebo přijatelnou elektronickou zásilku, dodáním zboží pomocí CAI nebo jakéhokoliv jiného prohlášení, úkonem nebo akcí, které jsou přijetím v souladu s platnou legislativou.

CENY

Není-li uvedeno jinak, na přední straně faktury, všechny ceny jsou v librách. Kupující je odpovědný za daně nebo vládní náklady, spojené s prodejem nebo převodem výrobku. Kupující není oprávněn převádět kterékoliv částky na základě této smlouvy, s kterýmikoliv částkami, které mohou být vyplaceny prodávajícímu na základě jakékoliv jiné smlouvy.

DORUČENÍ

Není-li jinak sjednáno písemně s podpisem služební osoby prodávajícího, všechny termíny dodání jsou pouze orientační. Prodávající je povinen použít všechna přiměřená úsilí pro dodání celého výrobku v určený čas. Nicméně, v žádném případě prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv náklady, ztráty nebo škody způsobené ze strany kupujícího v důsledku nedodání výrobků prodávajícího k určitému datu.

DOPRAVA A RIZIKO ZTRÁTY

Způsob a cesta přepravy jsou stanoveny na základě uvážení prodávajícího. V případě, že kupující nemá včas jiné jasné pokyny. Vlastnické právo na výrobek přechází na kupujícího, když je produkt doručen zvolenému dopravci, a to i v případě, když se prodávající se dopustil nesouladu. Kupující se snaží odvolat přijetí produktu, nebo kupující odmítne dokument poté, co byly identifikovány produkty.

ZÁRUKA A ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Prodávající zaručuje, že zakoupený výrobek je v okamžiku dodání bez vady materiálu a zpracování. Jestliže je analýza na přední straně faktury, není určena pro kompletní analýzu a neměla by být chápána jako specifikace nebo záruka, pokud to není výslovně uvedeno v písemné formě jako takové.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovědnost prodávajícího za veškeré nároky týkající se výrobků, nesmí překročit částku zaplacenou kupujícím za zboží uvedené na faktuře. Takové omezení odpovědnosti prodávajícího vyplývající z této smlouvy platí, i když vada zcela nebo zčásti souvisí s jeho vlastní neopatrností. Za porušení tohoto dokumentu činností kupujícího nebo jeho jménem by měla být jednání zahájena do jednoho roku po vzniku akce, která je účtována.

VRÁCENÍ MATERIÁLU

Při dodání výrobku musí být u kupujícího 5 dnů pro ověření produktu.  Musí být písemně oznámeno každé poškození produktu nebo jiný důvod pro odmítnutí. Kupující souhlasí s tím, že po dobu pěti dnů dává kupujícímu rozumnou možnost prohlédnout si výrobek. V tomto oznámení musí být uvedeny všechny důvody odmítnutí výrobku. Neschopnost kupujícího odmítnout výrobek do pětidenní lhůty znamená odmítnutí práva inspektora kupujícího a bezpodmínečné a neodvolatelné přijetí výrobku kupujícím.

PLATBA

Čisté peněžní prostředky třicet dnů od data vystavení faktury. Pokud nejsou částky zaplaceny ve lhůtě třiceti dnů, jsou prošlé a jsou úročeny ve výši jednoho až půl procenta za měsíc nebo maximálně povolené zákonem, podle toho, která hodnota je menší. Kupující uhradí prodávajícímu veškeré náklady vzniklé při získávání dlužných částek nebo jakýchkoli dalších dlužných částek, ale jsou omezeny na soudní výlohy a poplatky za právní zástupce.

ZRUŠENÍ NEBO ZMĚNY

Každý kupující může požadovat od prodávajícího náhradu pouze se souhlasem v písemné formě s podpisem jménem prodávajícího a za podmínek, které kompenzují prodávajícímu veškeré ztráty. Kupující nemůže zrušit objednávku poté, co byl výrobek dodán zdarma, náklady na zrušení je 25% z ceny zboží, tyto finanční prostředky budou použity na doručování návratu. Prodávající nepřijímá zrušení speciálních atypických produktů, které jsou dostupné. Prodávající může zrušit celou nebo jakoukoli část této objednávky a pozastavit svou práci v souladu s touto smlouvou bez souhlasu kupujícího, pokud kupující podstatně porušil tuto dohodu.

DANĚ

Kupující je odpovědný za daně nebo vládní náklady spojené s prodejem nebo převodem jakéhokoliv produktu. Každé takové daně a vládní výdaje budou přidány do celkového účtu. Všechny ceny jsou uvedeny na FOB prodejce. Faktura bude zahrnovat příslušné náklady na dopravu.